Category: семья

Category was added automatically. Read all entries about "семья".

Основной

Трудные тексты Библии. Что значит "выдавать свою девицу замуж"? 1 Кор. 7:36-38

Что значит, выдавать свою девицу замуж? 1 Кор. 7:36-38.


ει δε τις ασχημονειν επι την παρθένον αυτοũ νομίζει εαν η̣ υπέρακμος, και ούτως οφείλει γίνεσθαι, ο θέλει ποιείτω· ουχ αμαρτάνει· γαμείτωσαν. ος δε έστηκεν εν τη̣ καρδία̣ αυτοũ εδραιος, μη έχων ανάγκην, εξουσίαν δε έχει περι о τοũ ιδίου θελήματος, και τοũτο κέκρικεν εν τη̣ ιδία̣ καρδία̣, τηρειν την εαυτοũ παρθένον, καλως ποιήσει· ώστε και ο γαμίζων την εαυτοũ παρθένον καλως ποιει, και ο μη γαμίζων κρεισσον ποιήσει.


Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. (1Кор.7:36-38)


Формулировка вопроса


Надо сказать, что вопрос, который мы сегодня рассматриваем совершенно непринципиальный. Хотя весьма трудно понять точно, о ком идёт речь в этих стихах, смысл повеления апостола Павла ясен: девственники имеют право вступить в брак, но, хотя они и не согрешат, лучше им оставаться безбрачными.


Однако несмотря на ясность практических выводов, всё же довольно интересно было бы рассудить о смысле второстепенных деталей этого стиха. Так как от их толкования зависят некоторые нюансы в понимании культуры и характера взаимоотношений людей в древней Церкви, а также некоторые нюансы нашей ответственности.


Возможные варианты толкования.


1. Речь идёт об отцах, которые выдают дочь замуж.


Пожалуй, самая популярная точка зрения. В частности, её поддерживают авторы толковой Библии преемников Лопухина:


36-38 Здесь Ап. делает практический вывод из сказанного выше. Он берет два случая, возможных в отношении к положению девиц, и дает указания, как поступить в обоих этих случаях. Первый случай: отец девицы находит более приличным для нее выдать ее замуж. Ап. на это говорит, что этот человек не согрешит, приведя в исполнение свое решение (заметить нужно, что старые девицы в древности навлекали на себя презрение - ср. Пс LXXVII:63). Другой случай: бывает, что отец возымеет твердое убеждение в том, что безбрачная жизнь для его дочери лучше чем жизнь в браке, когда притом со стороны ближайших к нему лиц (самой дочери и жены) он не встречает серьезного препятствия для исполнения своего решения. Если он решился окончательно соблюдать или сберегать свою дочь только для служения Господу, то он поступил в этом случае лучше, чем тот, кто решил выдать свою дочь замуж. - Устанавливая такое положение, Ап. не боялся того, что проведение этого положения в жизнь должно положить конец существованию человечества. Он знал, что далеко не все христиане имеют наклонность или дар к безбрачной жизни (ср. ст. 7-й)


В этом толковании смущает только то, что в 37 стихе речь идёт не о власти над дочерью, а о власти «над своим желанием», что в свете данного понимания выглядит, как логическая и речевая избыточность.


2. Речь идёт об опекунах, которые выдают замуж духовную дочь.


В толковой Библии преемников Лопухина приводится свидетельство о таком толковании:

Некоторые толкователи (Grafe, Achelis) полагают, что здесь идет речь не об отцах, а об опекунах, которые иногда состояли в духовном браке с порученными их попечению девицами (virgines subintroductae) и потому не хотели выдавать их замуж. Но этот обычай — явление позднейшего времени, и Ап. не мог иметь его здесь в виду. Подробнее см. об этом у Ph. Bachmann'a.


Согласимся с сомнениями авторов этого комментария. Вряд ли ап. Павел в первом веке по Р.Х. имел в виду монашеские обеты и практики, свойственные раннему средневековью.


3. Речь идёт об обручённых женихе и невесте.


Эта точка зрения, например, отражена в переводе РБО 2011, а, следовательно, является толкованием В. Н. Кузнецовой:


Если кто считает, что по отношению к своей невесте поступает неподобающим образом, и если он не в силах совладать со своей страстью и считает, что должен жениться, пусть делает то, к чему его влечет. Греха не будет, пусть поженятся. Но если он твердо стоит на своем, никем не понуждаем, полностью владеет своими чувствами и твердо решился в душе хранить ее девственность, он тоже поступит хорошо. Что из этого следует? Что и тот, кто вступает в брак с невестой, поступает хорошо, и тот, кто не женится, поступит еще лучше.


Целый ряд других, менее известных переводов также поддерживает эту точку зрения. Пожалуй, она весьма логична, особенно если перевести последнее слово 36-го стиха (γαμείτωσαν), как «пусть они женятся». Но в том-то и дело, что это просто глагол третьего лица, без местоимения «они», поэтому скорее всего его следует понимать как повеление «пусть (такие) женятся».


Кроме того, вряд ли бы апостол Павел, если бы речь шла о простом браке между женихом и невестой употребил конструкцию: «выдавать замуж свою девушку», ведь выдавать замуж-то её при таком понимании нужно не за чужого человека, а за себя! Нет никаких резонов так усложнять конструкцию, используя столь витиеватый стиль. Гораздо проще и естественней было бы сказать: «жениться на своей девушке».4. Речь идёт о девственнике или девственнице, который/которая решает жениться/выходить замуж или нет.


Выражение «выдавать замуж свою девицу» — это эвфемизм, обозначающий лишение девственности после вступления в брак. Поэтому ап. Павел использует образные выражения. «Почитать неприличным для своей девы, чтобы она перезрела» — стыдиться, что неженат/незамужем в довольно зрелом возрасте. «Блюсти свою деву» — сохранять свою девственность. «Выдавать свою деву замуж» — лишиться девственности, вступив в брак.


Эта точка зрения довольно редка. Однако такое толкование грамматически вполне возможно. Оно встречается по крайней мере в двух переводах:


Если же кто считает, что поступает неприлично по отношению к девственнице своей (если прошла свежесть молодости ее, и так должно быть), то как хочет, пусть поступает, не грешит: пусть женятся. Кто же стал непоколебимым в сердце, не имея нужды, но власть имеет над собственной волей и так рассудил в сердце своем соблюдать свою девственность, тот одобрительно поступает. Так что и выдающий замуж девственницу хорошо поступает; а не выдающий замуж лучше поступает.


Виктор Журомский. Украинское общество благодати.


Если кто-то считает, что девственность ему больше не нужна, что он давно созрел и потому уже должно наступить другое, то пусть поступает, как хочет. Вступив в брак, он не согрешит. Но кто в своем сердце завоевал твердость и силу и никакое принуждение над ним больше не властно, ибо он стал господином своей воли, тот поступит правильно, если в своем сердце решит сохранить себя девственным. Итак, верно поступает решающий в пользу брака, но кто решает иначе, поступает еще вернее.


Эмиль Бокк. Перевод с немецкого перевода.


Хотя мы не можем согласиться с эзотерическим богословием Эмиля Бокка, здесь нас интересуют не столько воззрения переводчика или его выводы, но принципиальная возможность такого прочтения текста…Выбранное решение вопроса.


Collapse )

Борода

У моего друга умерла мама…

Помнится, я писал про пастора Юрия Пожидаева…

Мы собирали денег на поддержание его мамы… Я обещал держать вас в курсе…

Спасибо тем, кто жертвовал деньги семье Юры. Он человек скромный, для себя просить никогда бы не стал. И небогатый…

Час назад его мама умерла… Ему очень тяжело.

Помолитесь о нём, пожалуйста.

И давайте ещё денег соберём на похороны… А?

Номер счета в Яндекс-деньгах:
41001634942074

blog.begichev.info

Борода

Сбылась мечта идиота…

Мы с семьёй давно молились о том, чтобы провести полноценный отпуск. Так, чтобы вся семья выехала куда-нибудь за границу…

За 17 лет мы выезжали в полноценный отпуск только однажды: на три дня в Питер…

Ну ещё дважды я ехал к Чёрному морю работать, а в качестве гонорара просил возможности у организаторов вывезти к морю семью, но это не отпуск, это была работа…

Остальное время то я служил в палаточной миссии, то не было денег (а иногда и то, и другое одновременно). Поэтому обычно, если и представлялась возможность куда-то вырваться на пару недель, то это был либо Тольятти, либо Старое Шайгово (к моей маме или Светиным родителям).

Если ты не проповедник культа здоровья и процветания, а простой евангельский пастор, то денег у тебя немного и о выезде семьи из пяти человек можно только молиться…

И вдруг в этом году у нас появилась возможность… Маленькая часть отцовского наследства перепала нам с сестрой (мы особо не надеялись, завещание было не в нашу пользу). Честно поделив с сестрой деньги пополам, я вдруг подумал, что, пожалуй “моих” денег хватит либо на подержаный автомобиль, либо на десятидневную поездку за бугор… Машины у меня нет, и Слава Богу. А вот за бугор хотелось бы…

Я-то думал, что лучше всего будет какой-нибудь олинклюзив в Турции или Египте… Я не люблю экстрим. Да и жене это было бы по душе. Но дети — это наше всё… Всё ради них… И мы собрались на большой курултай-диван.

На семейном совете были рассмотрены разные предложения: Франция, Англия, Скандинавия, Германия, Чехия, Испания, Португалия были отвергнуты и единогласный выбор пал на Италию… Причём мы не ищем лёгких путей: В Милане берём в аренду автомобиль и планируем проехать 1/2 Италии за 10 дней.

Нервотрёпка в связи с получением загранпаспартов, оформления виз, аренды авто через интернет, бронированием отелей, покупкой билетов уже позади… (Всё я делаю впервые, всё страшно и интересно!).

16-го июня, если Бог даст, мы вылетаем в Милан… Гисметео пугает нас прогнозами о грозах в Италии в те дни, но мы полны оптимизма и веры в Божье Провидение…

Куплены карты, скачаны путеводители и программы переводчики, осваиваем…

IMG_0057

Из Самары приглашены родственники, чтобы пожить в нашей квартире на время нашего отсутствия…

Завтра проповедую в трёх церквах, а в понедельник…. УРРА!

Впервые за 17 лет мы поедем в ОТПУСК!!!! Ю-ху!!! Только бы денег хватило… (Какую-то часть внезапно свалившегося наследства пришлось потратить на ремонт посыпавшихся изо рта зубов)… :-) ))

Но это всё неважно! Важно, что мы вместе! Только бы никто не заболел и ничего не сорвалось…

Молитесь о нас!!! Ну и, если есть тут бывалые путешественники, советуйте! Где повкуснее и подешевле поесть? Что посетить? Где спать? Где бесплатный Wi-Fi? Куда ехать?

А-ллилуйя!

blog.begichev.info

Борода

Нашёл в старых семейных архивах…

Копался в архивах и обнаружил файл, который — думалось мне — был безвозвратно потерян…

Это осенью 2006 года мы с семьёй (ещё в Самаре) решили снять мультфильм…

Настя придумала сценарий (ей тогда было 8 лет), мы с ней нарисовали декорации, всё сняли на портативную китайскую мыльницу, я всё смонтировал в MovieMaker, и мы всей семьёй (в тогдашнем составе — Лёше 5 лет, а АнныПалны ещё нет) этот мульт озвучивали…

Сегодня вот откопали этот файл… Ржали всей семьёй…

blog.begichev.info

Борода

Загадочное…

Я давно заметил, что за годы семейной жизни (16,5 лет) моё обручальное кольцо деформировалось…

IMG_8328

 

Казалось бы, с чего? Нет, ну я совершал тяжёлую физическую работу, конечно (особенно в годы работы в палаточной миссии), но ведь не бил молотком по обручальному кольцу… Отчего же оно так деформировалось?

А покажите в комментах свои обручальные (ну или не обручальные, а просто постоянно носимые) кольца с указанием их “возраста”. У вас тоже с годами деформируются?

blog.begichev.info

Борода

Поездка в Турцию на венчание…

Друзья мои!

Я тут был два дня без интернета, потому что ездил в Турцию. А в Турции всё как-то по-турецки… Короче, там нет интернета. По-крайней мере для меня… -)

Но обо всём по-порядку…

Итак, я сел во Внукове в Боинг 737 и полетел в Стамбул…

IMG_1010

 

Большой фотоотчёт внутри.

Collapse )

blog.begichev.info

Борода

40 без одного…

…сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. (Втор.25:3)

…От Иудеев пять раз дано мне было по сорока без одного… (2Кор.11:24)

Была у евреев такая традиция: положенные по Закону 40 ударов сокращать до 39. Чтобы случайно не ошибиться и не превысить заповедное число…

Жизнь тоже бывает бьёт…

Каждый год, как удар… Ну не бича, конечно, но удар по мозгам: Как прожил жизнь? Что сделал? Как время потратил?

У меня, короче, как раз сорок без одного сегодня! Принимаю поздравления и дары!

В семье, где я родился, зима была особым временем: временем дней рождений. Мне было хорошо — я замыкал этот период.

Первой рождалась мама (30 декабря),

IMG_0852

 

потом сестра Таня (2 января),

IMG_0873

 

потом папа (25 января),

DSC04161 (Копировать)

 

ну и я завершал эту эпопею… (Кстати, пользуясь случаем, поздравляю любимых маму, папу и сестренку публично!)

DSC04153 (Копировать)

Особняком стояла бабуля со своим 15 августа…

Какое-то время семья вся была вместе. И я не дорожил этим временем… Вот редкое фото, где я самый младший и все еще рядышком…

DSC04157 (Копировать)

 

А потом жизнь нас сильно разбросала… И уже не отметить дней рождения в кругу той семьи…

Это и нормально… Жаль только, что то время не было оценено по достоинству.

Дорожите временем. Дорожите своими близкими. И тогда удары этой жизни будут не столь болезненны! Тогда сдюжим и более сорока, и не будем обезображены!

blog.begichev.info

Борода

Женская линия моей семьи…

Лето и отпуск… Хочется предаваться ленности и воспоминаниям.

Посему пока непонятная мне часть семьи готовится к просмотру футбола, я начну свой неторопливый рассказ о прошлом. (Футбол, кстати, я никогда не любил и не понимал… Может быть из-за того, что с раннего детства познал особенности чисто женского воспитания).

Это фоторассказ о женской линии нашей семьи. Хотя мужчины тут тоже будут изредка встречаться… (Ибо где женщина, там всегда будет и мужчина и наоборот…)

Итак, вот мой далекий предок по материнской линии. Дмитрий Бубнов.

Отчества его я не знаю. Женская линия моей семьи не имеет глубоких корней. Знаю, что был он крестьянином (судя по фото, довольно зажиточным). Жили они в Самарской губернии, в деревне Екатериновка. (Смутно помню, как меня четырехлетним мальчиком возили в эту деревню, и там со мной случился некий казус, врезавшийся в память на всю жизнь и положивший начало моей деревнефобии… Про казус как-нибудь в другой раз… Ей Богу, лучше не надо… Даже неловко вспоминать… Словом, деревня мне не понравилась). Происходил мой прадед из середняков. По словам бабушки, его не раскулачили, так как батраков в семье не водилось, но была лошадь, корова и какое-то техническое устройство: то ли маслобойка, то ли, помилуй Бог, молочный сепаратор… Уж и не вспомню точно, что это был за девайс. Только прадедушке стоило немало денег, чтобы после революции его не записали в кулаки. Знать комбед (деревенский комитет бедноты) был падок на взятки. Прадеда не раскулачили.

Бабушка моя, Мария Дмитриевна Бубнова, росла типичной крестьянской девчушкой, посему фотографий ее детства не сохранилось. Родившись в 1913 году, она проучилась в школе только одну зиму, а потом пришлось бросить — надо было прясть кудель. На Пасху бегали в церковь куличи святить… На Рождество (бабуля произносила это слово как «Рожество») нужно было «славить», т.е. петь по дворам молитву. За это детишек одаривали конфетами и пряниками…

В 20-е годы бабуле было 8-9 лет, когда на Поволжье обрушился голод. Летом ели траву и кору деревьев. Зимой и вовсе нечто непотребное. Мария Дмитриевна часто рассказывала, что соседка, сойдя с ума от голода, зарезала и сварила своих детей. Я, когда слушал эти рассказы, пугался и не верил: как это в СССР могло такое быть… Но когда вырос и почитал соответствующие книжки, то охотно поверил. Вот фото из Википедии…

;

Бабуля моя выжила, но в юности, не дождавшись, когда счастливое крестьянство загонят в колхозы, бежала с подружкой в Самару. По дороге продав нижню рубашку, чтобы купить хлеба.

В Самаре она сменила десяток профессий от гладильщицы, до рабочего на заводе, кое-как выучилась читать и писать в вечерней школе рабочей молодежи.

При этом, нрава она была веселого и разбитного. Все мое детство сопровождали меня ее малоприличные частушки, прибаутки, загадки…

Самая приличная ее загадка долго меня мучила. Звучала она (в смягченном варианте) так:

— Загану загадочку, выну из попы ягодку. Полижу, полижу, да опять положу! Что это?

Я все детство ломал голову над разгадкой. Много раз сдавался, но бабушка забыла правильный ответ. Так я промучился бы всю жизнь, но многомудрый гугль разрешил мои сомнения. Это оказалось колесная втулка от телеги и помазок! Ни в жисть бы не догадался…

Поскольку Бога в те годы в СССР не было, бабуля спешила жить на всю катушку. Только законных мужей у нее было несколько… Я до сих пор удивляюсь, почему моя мама носит отчество Петровна. Никакой Петр в рассказах бабули не фигурировал. А на вопросы она лишь досадливо отмахивалась…

Так что 30-е годы бабуля провела весело.

Правда, дети, рожденные Марией Дмитриевной, неизменно умирали. По ним бабуля в старости иногда плакала, когда никто не видел (я-то видел!), шептала их имена, причитала. Выжила только моя мама, родившаяся 30 декабря 1941 года, т.е. уже во время войны.

Войну бабуля проработала на заводе, перенося тяготы стоически (сказалась тренировка 20-х)

А вот и фото уже после войны…

Тут слева направо: бабушка, мама и прабабушка

;

О своей прабабушке я ничего не знаю. Видно, что дожила она до преклонных годов. Надо бы маму пораспрашивать. Да все забываю…

А вот на обороте фотографии сохранились надписи, сделанные бабулиной рукой… Видимо, фото предназначалось очередному «лучшему другу», да не пригодилось ему, а осталось в нашем архиве…

;

Самая нижняя надпись, разумеется уже сделана мамой…

Collapse )

blog.begichev.info