Category: отношения

Основной

Трудные тексты Библии. Что значит "выдавать свою девицу замуж"? 1 Кор. 7:36-38

Что значит, выдавать свою девицу замуж? 1 Кор. 7:36-38.


ει δε τις ασχημονειν επι την παρθένον αυτοũ νομίζει εαν η̣ υπέρακμος, και ούτως οφείλει γίνεσθαι, ο θέλει ποιείτω· ουχ αμαρτάνει· γαμείτωσαν. ος δε έστηκεν εν τη̣ καρδία̣ αυτοũ εδραιος, μη έχων ανάγκην, εξουσίαν δε έχει περι о τοũ ιδίου θελήματος, και τοũτο κέκρικεν εν τη̣ ιδία̣ καρδία̣, τηρειν την εαυτοũ παρθένον, καλως ποιήσει· ώστε και ο γαμίζων την εαυτοũ παρθένον καλως ποιει, και ο μη γαμίζων κρεισσον ποιήσει.


Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. (1Кор.7:36-38)


Формулировка вопроса


Надо сказать, что вопрос, который мы сегодня рассматриваем совершенно непринципиальный. Хотя весьма трудно понять точно, о ком идёт речь в этих стихах, смысл повеления апостола Павла ясен: девственники имеют право вступить в брак, но, хотя они и не согрешат, лучше им оставаться безбрачными.


Однако несмотря на ясность практических выводов, всё же довольно интересно было бы рассудить о смысле второстепенных деталей этого стиха. Так как от их толкования зависят некоторые нюансы в понимании культуры и характера взаимоотношений людей в древней Церкви, а также некоторые нюансы нашей ответственности.


Возможные варианты толкования.


1. Речь идёт об отцах, которые выдают дочь замуж.


Пожалуй, самая популярная точка зрения. В частности, её поддерживают авторы толковой Библии преемников Лопухина:


36-38 Здесь Ап. делает практический вывод из сказанного выше. Он берет два случая, возможных в отношении к положению девиц, и дает указания, как поступить в обоих этих случаях. Первый случай: отец девицы находит более приличным для нее выдать ее замуж. Ап. на это говорит, что этот человек не согрешит, приведя в исполнение свое решение (заметить нужно, что старые девицы в древности навлекали на себя презрение - ср. Пс LXXVII:63). Другой случай: бывает, что отец возымеет твердое убеждение в том, что безбрачная жизнь для его дочери лучше чем жизнь в браке, когда притом со стороны ближайших к нему лиц (самой дочери и жены) он не встречает серьезного препятствия для исполнения своего решения. Если он решился окончательно соблюдать или сберегать свою дочь только для служения Господу, то он поступил в этом случае лучше, чем тот, кто решил выдать свою дочь замуж. - Устанавливая такое положение, Ап. не боялся того, что проведение этого положения в жизнь должно положить конец существованию человечества. Он знал, что далеко не все христиане имеют наклонность или дар к безбрачной жизни (ср. ст. 7-й)


В этом толковании смущает только то, что в 37 стихе речь идёт не о власти над дочерью, а о власти «над своим желанием», что в свете данного понимания выглядит, как логическая и речевая избыточность.


2. Речь идёт об опекунах, которые выдают замуж духовную дочь.


В толковой Библии преемников Лопухина приводится свидетельство о таком толковании:

Некоторые толкователи (Grafe, Achelis) полагают, что здесь идет речь не об отцах, а об опекунах, которые иногда состояли в духовном браке с порученными их попечению девицами (virgines subintroductae) и потому не хотели выдавать их замуж. Но этот обычай — явление позднейшего времени, и Ап. не мог иметь его здесь в виду. Подробнее см. об этом у Ph. Bachmann'a.


Согласимся с сомнениями авторов этого комментария. Вряд ли ап. Павел в первом веке по Р.Х. имел в виду монашеские обеты и практики, свойственные раннему средневековью.


3. Речь идёт об обручённых женихе и невесте.


Эта точка зрения, например, отражена в переводе РБО 2011, а, следовательно, является толкованием В. Н. Кузнецовой:


Если кто считает, что по отношению к своей невесте поступает неподобающим образом, и если он не в силах совладать со своей страстью и считает, что должен жениться, пусть делает то, к чему его влечет. Греха не будет, пусть поженятся. Но если он твердо стоит на своем, никем не понуждаем, полностью владеет своими чувствами и твердо решился в душе хранить ее девственность, он тоже поступит хорошо. Что из этого следует? Что и тот, кто вступает в брак с невестой, поступает хорошо, и тот, кто не женится, поступит еще лучше.


Целый ряд других, менее известных переводов также поддерживает эту точку зрения. Пожалуй, она весьма логична, особенно если перевести последнее слово 36-го стиха (γαμείτωσαν), как «пусть они женятся». Но в том-то и дело, что это просто глагол третьего лица, без местоимения «они», поэтому скорее всего его следует понимать как повеление «пусть (такие) женятся».


Кроме того, вряд ли бы апостол Павел, если бы речь шла о простом браке между женихом и невестой употребил конструкцию: «выдавать замуж свою девушку», ведь выдавать замуж-то её при таком понимании нужно не за чужого человека, а за себя! Нет никаких резонов так усложнять конструкцию, используя столь витиеватый стиль. Гораздо проще и естественней было бы сказать: «жениться на своей девушке».4. Речь идёт о девственнике или девственнице, который/которая решает жениться/выходить замуж или нет.


Выражение «выдавать замуж свою девицу» — это эвфемизм, обозначающий лишение девственности после вступления в брак. Поэтому ап. Павел использует образные выражения. «Почитать неприличным для своей девы, чтобы она перезрела» — стыдиться, что неженат/незамужем в довольно зрелом возрасте. «Блюсти свою деву» — сохранять свою девственность. «Выдавать свою деву замуж» — лишиться девственности, вступив в брак.


Эта точка зрения довольно редка. Однако такое толкование грамматически вполне возможно. Оно встречается по крайней мере в двух переводах:


Если же кто считает, что поступает неприлично по отношению к девственнице своей (если прошла свежесть молодости ее, и так должно быть), то как хочет, пусть поступает, не грешит: пусть женятся. Кто же стал непоколебимым в сердце, не имея нужды, но власть имеет над собственной волей и так рассудил в сердце своем соблюдать свою девственность, тот одобрительно поступает. Так что и выдающий замуж девственницу хорошо поступает; а не выдающий замуж лучше поступает.


Виктор Журомский. Украинское общество благодати.


Если кто-то считает, что девственность ему больше не нужна, что он давно созрел и потому уже должно наступить другое, то пусть поступает, как хочет. Вступив в брак, он не согрешит. Но кто в своем сердце завоевал твердость и силу и никакое принуждение над ним больше не властно, ибо он стал господином своей воли, тот поступит правильно, если в своем сердце решит сохранить себя девственным. Итак, верно поступает решающий в пользу брака, но кто решает иначе, поступает еще вернее.


Эмиль Бокк. Перевод с немецкого перевода.


Хотя мы не можем согласиться с эзотерическим богословием Эмиля Бокка, здесь нас интересуют не столько воззрения переводчика или его выводы, но принципиальная возможность такого прочтения текста…Выбранное решение вопроса.


Read more...Collapse )

Бишоп, Бирретта

Трудные тексты Библии… Что значит «не осквернились с жёнами» (Откр. 14:4)?

Что значит «не осквернились с жёнами» (Откр. 14:4)?

Οũτοί εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εισιν….

Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники…

(Откровение 14:4)

Формулировка вопроса

Этот стих своей радикальностью смущает благочестивых протестантов, далёких от идеалов монашества. Поэтому вопросы к этому стиху чаще всего заданы такие:

— Неужели спасутся только девственники?

— Разве половые отношения, если они совершаются в законном браке, оскверняют человека?

Отметим сразу, что в Откр. 14:4 речь не идёт о всех спасённых людях. Спасённых будет гораздо больше. В 7 главе Откровения этот же образ объяснён подробней. 144 000 — это верный остаток Израиля, обратившийся ко Христу в период Великой Скорби. А общее количество спасённых выражено фразой: «…великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». (Откровение 7:9)

Однако, не вполне понятно, почему 144 000 обратившихся к Христу евреев названы девственниками?

Баркли даже высказывает предположение, что слова «Это те, которые не осквернились с женами и остались девственниками» являются интерполяцией, т.е. поздней вставкой. Это предположение вряд ли верно, потому что все известные нам манускрипты содержат эту фразу.

Возможные варианты толкования

1. Речь идёт о людях, давших обет безбрачия.

Сторонников данной точки зрения немало среди толкователей 4-8 веков. Это время, когда идеалы монашества были чрезвычайно популярны.

Однако сторонникам данной точки зрения нужно доказать, что глагол «оскверняться» (μολύνω) когда-либо употреблялся для моральной оценки супружеских интимных отношений. Доказать это практически невозможно.

Собственно говоря, никто из древних толкователей и не проводит тщательной экзегезы Откр. 14:4. Наоборот, этим стихом пользуются просто как цитатой, подкрепляя размышления о девстве.

Тот же дар целомудрия означается, то же девство возвещается следующими словами ангела: Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И не одному только мужескому полу усвояет Господь благодать целомудрия: Он не обходит жен, потому что жена есть часть мужа, из него взята и создана. Бог во всем почти Писании обращается к первозданному, так как двое составляют одну плоть, и в муже обозначается вместе и жена. Если же целомудрие идет вслед за Христом и девство предназначается для Царства Божьего, то что в земном убранстве и украшениях, коими желающие угодить человекам оскорбляют Бога?

Киприан Карфагенский, Об одежде девственниц

***

Что же Господь — истина и свет — сделал, придя (в мир)? Он, приняв плоть, сохранил ее нерастленною — в девстве. Так и мы, если хотим быть подобными Богу и Христу, должны стараться соблюдать девство. Ибо подобие Божие состоит в воздержании от растления. А что вочеловечившееся Слово стало перводевственником, и первопастырем, и первопророком Церкви, это объяснил нам вдохновенный Христом Иоанн в книге Откровения, сказав: и взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи <… > Это суть те, которые не осквернились с женами: ибо они девственники; это суть те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел.

Притом заметь, как велико достоинство девства пред Богом: они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны, и следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Этим он хочет ясно внушить нам, что таким числом, то есть ста сорока четырьмя тысячами, издревле определено количество девственников, между тем как других святых неопределенное множество. Ибо замечательно, что он прибавляет, говоря о прочих: и взглянул я, и вот из всех языков и племен и всех народов великое множество, которого никто не мог перечислить (Откр 7:9).

Итак, он представляет, как я сказал, бесчисленное множество других святых, а девственников весьма небольшое число сравнительно с составляющими бесчисленное множество.

Мефодий Патарский, Пир десяти дев

Обратите внимание, что Киприан совершенно не учитывает информацию из 7 главы Откр. А Мефодий Патарский стыдливо умалчивает, что речь идёт именно о евреях, обратившихся к Христу во времена Великой Скорби.

Вообще же, хотя Библия и описывает подвиг безбрачия категорией «лучшее» (1 Кор. 7:26,38,40), всё же никогда не относит брачные отношения в категорию «осквернение». Напротив, даже неверующий муж, становясь «одной плотью» с христианкой освящается. Дети, рождённые даже в таком в браке (а деторождение, как известно — следствие интимных отношений), называются святыми. (1Кор. 7:14)

2. Речь идёт о евреях, обратившихся ко Христу во время Великой Скорби и добровольно воздержавшихся от брака и интимных отношений.

Эта точка зрения призвана устранить пренебрежение контекстом, свойственное первому толкованию.

Как один из возможных вариантов толкования Откр.14:4 на эту точку зрения указывает Джон Ф. Уолвурд:

Упоминание о том, что они не осквернилась с женами можно понимать и в “узком” смысле (в дни великой скорби они отрешились от нормальной семейной жизни или отказались от вступления в брак, чтобы изолировать себя от антихристианского мира)

Однако, сторонникам этой идеи по-прежнему нужно доказать, что глагол «оскверняться» (μολύνω) когда-либо употреблялся для моральной оценки супружеских интимных отношений. А это, как мы уже отмечали, практически невозможно.

3. Речь идёт о людях, которые сохранили святость своих брачных отношений с супругами, не вступая в интимные связи с другими женщинами.

Эта точка зрения уходит от проблем, связанных с доказательством «осквернённости» интимных отношений в браке. Действительно внебрачный секс — это скверна. Об этом свидетельствует практически всё Писание.

Но данное толкование Откр. 14:4 вряд ли возможно, потому что 144 000 праведников названы «девственницами», т.е. не имевшими половых сношений.

4. Речь идёт о людях, сохранивших духовную верность Богу

В комментариях Новой Женевской Библии эта точка зрения выражена так:

Понятие «девственник» выражает здесь духовную чистоту. Целомудренное поведение, разумеется, является одним из элементов этой чистоты (1 Кор. 6,15-20).

Таким образом, понятие «девственники» при таком толковании — метафора. Осквернение с жёнами — намёк на духовное прелюбодеяние с «великой блудницей» из 17 главы Откровения, которая есть «мать блудницам и мерзостям земным». (Откровение 17:5)

Выбранное решение вопроса

Прочитать оставшуюся часть сообщения »Collapse )

blog.begichev.info

Бишоп, Бирретта

Разрушение мифов по четвергам. Миф о женщине

Миф о женщине

И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал [Исаия]: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями её.

Ис. 7:10-16

Негоже нам всё православные, католические, да евангельско-баптистско-пятидесятническо-харизматические мифы разоблачать. Можно обратиться и к иудаистским…

Есть вот один миф, который иудаисты используют весьма широко. Он касается перевода еврейского слова «алма» из Книги пророка Исайи 7:14. Вот цитата:

…Христиане обосновывают догмат о «непорочном зачатии» ссылкой на книгу Исайи. Утверждение о том, что Исайя «предсказал» непорочное зачатие Иисуса, играет важную роль в христианском богословии. Проблема, однако, в том, что ивритское слово алма, которое употребляет Исайя, однокоренное с ивритскими словами элем — юноша, отрок (см. Самуил I 17:56) и алумим — юность (см. Исайя 54:4; Псалмы 89:46 (В нумерации псалмов по Синодальному переводу Пс.88:46. — Прим. ред.)) и означает не именно девственница, а вообще юная, молодая женщина… Это очевидная ошибка в понимании еврейского текста — либо же подтасовка… Остаётся только поражаться тому факту, что в течение почти двух тысяч лет в качестве «обоснований» христианства использовались элементарные подмены в переводе. Именно на это рассчитано большинство христианских ссылок на Ветхий Завет: они строятся на неточностях перевода и на произвольных толкованиях отдельных стихов, вырванных из контекста (Пинхас Полонский. Евреи и христианство. http://www.skeptik.net/religion/christ/jews_chr.htm).

Ну что, братья-христиане? Подменили перевод? Как не стыдно-то? А?

А может, не подменили? Может, это иудаистский миф о «великом христианском заговоре»…

Давайте разберёмся.

Дерзну утверждать, что никакой подмены со стороны христиан не было. И вот несколько аргументов:

1. Слово «алма» всё же может означать и девицу.

Еврейское «алма» действительно гораздо шире по значению, чем слово «девица». «Алма» — это и девушка, и молодая женщина. И действительно, есть другое еврейское слово «бетула», которое означает девственницу (например, Быт. 24:16). Но это вовсе не значит, что перевод «дева» не правомочен. Словом «алма» обозначались и девственницы. Этим словом названа Ревекка до замужества (Быт. 24:43).

В русском языке тоже есть слово «девушка», которое не всегда обозначает девственницу. Иногда этим словом называют пожилых продавщиц и официанток, имеющих внуков. Но оно может указывать и на девственность. Так что это точно не подмена в переводе. Тут иудаисты перегибают палку.

Но почему же мы можем и должны истолковать это слово именно как «девственница»?

2. Контекст вынуждает увидеть в происходящем чудо.

Полонский пытается объяснить контекст Исайи так:

Пророк Исайя выходит навстречу иудейскому царю Ахазу и говорит ему, что он не должен бояться выступивших против него соединённых армий северного Израильского царства («Эфраима») и Рецина, царя Арама, и ни в коем случае не должен обращаться за помощью к Ассирии. Он вскоре сможет победить их собственными силами, и вот знак, который подаст царю Ахазу Всевышний: эта молодая женщина — алма — забеременеет и родит сына, которому нарекут имя Иммануэль (дословный перевод: «С нами Бог»), и прежде, чем этот сын вырастет, не останется следа от армий Эфраима и Арама. Вообще говоря, Божественный знак (ивр. от), на который указывают пророки в подтверждение своих слов, отнюдь не всегда является чудом, нарушающим законы природы (как, например, в книге Исход 3:12); зачастую обычное событие, предмет или человек могут стать символами, напоминающими людям о Божественном Провидении, о пророчестве и о его исполнении. В данном случае рождение мальчика (близкое будущее) должно стать знаком будущего падения Эфраима и Арама (далекое будущее).

Интересно, что Полонский не упоминает о важной детали: Ахаз не захотел знамения о падении Эфраима и Арама. И тогда Господь через Исайю обращается уже не к Ахазу, а ко всему народу: «Тогда сказал [Исаия]: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» (Ис. 7:13)

И знамение, о котором говорит тут Бог — это уже не знамение для Ахаза, а знак для всего Израиля: «Итак Сам Господь даст вам знамение…» (Ис. 7:14). Это чудо, призывающее поверить во всемогущество Бога. А разве знак Божьего всемогущества (а вовсе не знак падения Эфраима и Арама) может быть естественным?

Если бы Бог, говоря через Исайю (а имени «Исайя» в стихе 13 нет), имел ввиду не девственницу, а молодую женщину, то никакого знамения, доказывающего Божье всемогущество, в этом не было бы. Ежедневно молодые женщины рождают детей, и никто не видит в этом никакого чуда, никакого знамения.

Да, пророчество о падении Эфраима и Арама остаётся в силе. Это падение состоится до времени взросления чудесно рождённого Сына. Так и произошло, но никто не уточнял, когда именно Дева во чреве примет. Может быть, лет через 700…

Конечно, сам пророк мог и не понимать истинного значения своих слов, сказанных под действием Духа Святого. Но мы не видим в Книге Исайи, да и в других библейских текстах и намёка на «скорое исполнение» этого пророчества. В ближайшее время младенец по прозвищу Эммануил не рождался.

Именно поэтому мы переходим к главному аргументу:

3. Сами евреи до рождения Христа понимали это слово как «дев­ственница».

Видимо, руководствуясь вышеприведённым аргументом, переводчики-евреи, переводившие Писание на греческий язык, перевели слово «алма» греческим «партенос» — девица, девственница. Заметьте, перевели сами, задолго до появления христиан. Без давления и подтасовок со стороны «церковников», в Александрии, в III—II веках до Рождества Христова появилась Септуагинта — перевод, отражающий древнееврейское понимание текста Писания.

Видно, что сами евреи понимали, что пророчество Исайи относится не к Ахазу и знамение служит доказательством не падения языческих царей, а всемогущества Божьего. И не смогли перевести иначе. Вот что пишет по этому поводу А. В. Карташев:

Странно и, конечно, не случайно решение тех благочестивых иудейских переводчиков этого места Исайи на греческий язык, которые упорно поставили здесь неожиданное по смыслу для зачинающей женщины и неожиданное вообще для иудаизма слово παρθένος «дева», переводя здесь так еврейское слово «га-алма». Прямое еврейское слово для обозначения девства и девы — «бетула». Слово «алма» шире по своему значению. Оно означает зрелую девицу брачного возраста и уже состоящую в браке молодую женщину, по-русски «молодицу». Из семи случаев употребления в Ветхом Завете слова «алма» только ещё раз в Быт. 24:43 греческие переводчики перевели его словом παρθένος по требованию ясного смысла речи (речь шла о невесте Исаака, Ревекке). В пяти других случаях они всегда переводили νεανις то есть «молодица» (по-славянски «отроковица», Исх. 2:8; Песн. 1:2; «юнота» — Песн. 6:8; Прит. 30:19 — «юность» (неточно); Пс. 67:26, слав. неточно «девы», в греч. νεανιδες) (А. В. Карташев. Ветхозаветная библейская критика http://www.golubinski.ru/ecclesia/kartashev/kritika.htm).

Так что не было никакой ошибки и подтасовки, не было вырывания цитаты из контекста. А есть иудаистский миф, который должен быть разрушен. Ибо Машиах явился, родился от Девы, носил прозвище «Эммануил», а нам более известен под именем Иешуа — Иисус Христос.

***

12 ноября 2009

Скачать всю книгу “Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов” можно тут.

blog.begichev.info

Бишоп, Бирретта

Развод и повторный брак. Статья.

Скачать можно тут.

Кому лень читать всё, может прочитать только последние абзацы.

Кто хочет осилить “многабукфф” — добро пожаловать!

В комментах не ждите от меня особых ответов раньше понедельника… Но мнение готов выслушать…

blog.begichev.info

Бишоп, Бирретта

Современные фарисеи, мытари и блудницы…

Читаю сегодня:

… Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие… (Матф.21:31)

…Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные… (Лук.5:30,31)

Думаю, что же именно так возмутило фарисеев? И не понимаю.

Оказывается в массовом христианском сознании после Сонечек Мармеладовых и прочих образов доблестных полицейских и государевых слуг как-то померкло отвращение к проституткам и сборщикам налогов…

Ну друг мытарям. Делов-то! Мы и сами им друзья!

Думаю, что живи Христос в наши дни, Он посещал бы гей-парады. Его можно было бы увидеть радостно болтающим с девками из Femen.

Мы, допропорядочные христиане, возмущались бы и требовали над Ним суда. А геи, трансвеститы, лесбиянки и феминистки бы потихоньку исцелялись, создавали бы гетеросексуальные семьи и тихо радовались, впереди нас поспешая в Царство Божье…

blog.begichev.info

Бишоп, Бирретта

(no subject)

Пол: M Возраст:311-10

A: 9
B: 10
C: 4
E: 10
F: 5
G: 5
H: 10
I: 9
L: 10
M: 10
N: 3
Q: 6
Q1:7
Q2:6
Q3:1
Q4:9
ОСНОВНАЯ ИНТЕPПPЕТАЦИЯ:
ПЕРВИЧНЫЕ ФАКТОРЫ (постоянно проявляющиеся):
Аффектотимия:общительный, добродушный, участливый, эмоционально воспpиимчивый.
Высокий IQ: сообразительный, обучаем, интеллектуальный.
Доминирование: властный, напоpистый, упрямый, настойчивый, непpеклонный.
Социальная смелость: снижено чувство опасности, пpедпpиимчивый, авантюрен.
Женственность:чувствительный, жеманный, романтичный, мягкий, интуитивный.
Подозрительный: ревнивый, высокомерен, догматичный, соpевновательный.
Аутичный: богатое воображение, богемный, поглащен своими идеями, рассеян.
Наивность: простой, естественный, пpямой, непосредственный, непpоницательный.
Низкая интегpиpованность: следует своим побуждениям, малоконтpолиpуем.
Высокая эрго-напряженность: возбудимый, напряжение базальных потребностей.
ЛАТЕНТНЫЕ ФАКТОРЫ (имеющие тенденцию к проявлению):
Эго-слабость: эмоционально неустойчив, легко расстраивается, pаздpажителен.
Pадикализм: экспериментатор, аналитик, свободномыслящий.
ВТОРИЧНЫЕ ФАКТОРЫ (интегративные свойства):
Высокая общая тревожность. Беспокойный, пессимистичный, невротичный.
Экстраверт. Направленность на внешний мир. Импульсивен.
Эмоциональная чувствительность. Утонченный, воспpиимчивый, лабильный.
Независимый. Самоопределяемый, критичный, оказывает влияние на других.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
ИНТЕЛЛЕКТ: ВЫСОКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. СПОСОБЕН К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ЭМОЦИИ: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ. ХРОНИЧЕСКИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
ВОЛЯ: НИЗКАЯ СИЛА ВОЛИ. ДЕЙСТВУЕТ ИМПУЛЬСИВНО, 'ПО-НАСТРОЕНИЮ'
МОРАЛЬ: МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ ЛИБО НЕУСВОЕНЫ, ЛИБО СУГУБО ЛИЧНЫЕ ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЕ
ЛИДЕРСТВО: РЕАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЛИДЕР. СКЛОНЕН К РУКОВОДСТВУ
ОБЩЕНИЕ: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОММУНИКАТИВНОСТИ. ШИРОТА ОБЩЕНИЯ И КОНТАКТОВ
СТИЛЬ РАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ: СКЛОНЕН К РАБОТЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА, ЛИТЕРАТУРЫ.
МОТИВАЦИЯ: СВЕРХВЫСОКАЯ МОТИВАЦИЯ. ВОЗМОЖНО, БОЛЕЗНЕННО ЧЕСТОЛЮБИВ
КЛИНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
НЕВРОТИЗАЦИЯ ПО "HY" ТИПУ!
ПСИХОПАТИЗАЦИЯ ПО "EX" ТИПУ!
ПСИХОПАТИЗАЦИЯ ПО "HY" ТИПУ!
ПСИХОПАТИЗАЦИЯ ПО "CI" ТИПУ!
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ "PA" РАССТРОЙСТВ!
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ "MA" РАССТРОЙСТВ!
Гендерные профили опросника Кеттелла 16-PF+
Протестируй себяА вот это уже хуже ;)))))