pavel_begichev (pavel_begichev) wrote,
pavel_begichev
pavel_begichev

Categories:

Трудные тексты Библии. Что значит "выдавать свою девицу замуж"? 1 Кор. 7:36-38

Что значит, выдавать свою девицу замуж? 1 Кор. 7:36-38.


ει δε τις ασχημονειν επι την παρθένον αυτοũ νομίζει εαν η̣ υπέρακμος, και ούτως οφείλει γίνεσθαι, ο θέλει ποιείτω· ουχ αμαρτάνει· γαμείτωσαν. ος δε έστηκεν εν τη̣ καρδία̣ αυτοũ εδραιος, μη έχων ανάγκην, εξουσίαν δε έχει περι о τοũ ιδίου θελήματος, και τοũτο κέκρικεν εν τη̣ ιδία̣ καρδία̣, τηρειν την εαυτοũ παρθένον, καλως ποιήσει· ώστε και ο γαμίζων την εαυτοũ παρθένον καλως ποιει, και ο μη γαμίζων κρεισσον ποιήσει.


Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. (1Кор.7:36-38)


Формулировка вопроса


Надо сказать, что вопрос, который мы сегодня рассматриваем совершенно непринципиальный. Хотя весьма трудно понять точно, о ком идёт речь в этих стихах, смысл повеления апостола Павла ясен: девственники имеют право вступить в брак, но, хотя они и не согрешат, лучше им оставаться безбрачными.


Однако несмотря на ясность практических выводов, всё же довольно интересно было бы рассудить о смысле второстепенных деталей этого стиха. Так как от их толкования зависят некоторые нюансы в понимании культуры и характера взаимоотношений людей в древней Церкви, а также некоторые нюансы нашей ответственности.


Возможные варианты толкования.


1. Речь идёт об отцах, которые выдают дочь замуж.


Пожалуй, самая популярная точка зрения. В частности, её поддерживают авторы толковой Библии преемников Лопухина:


36-38 Здесь Ап. делает практический вывод из сказанного выше. Он берет два случая, возможных в отношении к положению девиц, и дает указания, как поступить в обоих этих случаях. Первый случай: отец девицы находит более приличным для нее выдать ее замуж. Ап. на это говорит, что этот человек не согрешит, приведя в исполнение свое решение (заметить нужно, что старые девицы в древности навлекали на себя презрение - ср. Пс LXXVII:63). Другой случай: бывает, что отец возымеет твердое убеждение в том, что безбрачная жизнь для его дочери лучше чем жизнь в браке, когда притом со стороны ближайших к нему лиц (самой дочери и жены) он не встречает серьезного препятствия для исполнения своего решения. Если он решился окончательно соблюдать или сберегать свою дочь только для служения Господу, то он поступил в этом случае лучше, чем тот, кто решил выдать свою дочь замуж. - Устанавливая такое положение, Ап. не боялся того, что проведение этого положения в жизнь должно положить конец существованию человечества. Он знал, что далеко не все христиане имеют наклонность или дар к безбрачной жизни (ср. ст. 7-й)


В этом толковании смущает только то, что в 37 стихе речь идёт не о власти над дочерью, а о власти «над своим желанием», что в свете данного понимания выглядит, как логическая и речевая избыточность.


2. Речь идёт об опекунах, которые выдают замуж духовную дочь.


В толковой Библии преемников Лопухина приводится свидетельство о таком толковании:

Некоторые толкователи (Grafe, Achelis) полагают, что здесь идет речь не об отцах, а об опекунах, которые иногда состояли в духовном браке с порученными их попечению девицами (virgines subintroductae) и потому не хотели выдавать их замуж. Но этот обычай — явление позднейшего времени, и Ап. не мог иметь его здесь в виду. Подробнее см. об этом у Ph. Bachmann'a.


Согласимся с сомнениями авторов этого комментария. Вряд ли ап. Павел в первом веке по Р.Х. имел в виду монашеские обеты и практики, свойственные раннему средневековью.


3. Речь идёт об обручённых женихе и невесте.


Эта точка зрения, например, отражена в переводе РБО 2011, а, следовательно, является толкованием В. Н. Кузнецовой:


Если кто считает, что по отношению к своей невесте поступает неподобающим образом, и если он не в силах совладать со своей страстью и считает, что должен жениться, пусть делает то, к чему его влечет. Греха не будет, пусть поженятся. Но если он твердо стоит на своем, никем не понуждаем, полностью владеет своими чувствами и твердо решился в душе хранить ее девственность, он тоже поступит хорошо. Что из этого следует? Что и тот, кто вступает в брак с невестой, поступает хорошо, и тот, кто не женится, поступит еще лучше.


Целый ряд других, менее известных переводов также поддерживает эту точку зрения. Пожалуй, она весьма логична, особенно если перевести последнее слово 36-го стиха (γαμείτωσαν), как «пусть они женятся». Но в том-то и дело, что это просто глагол третьего лица, без местоимения «они», поэтому скорее всего его следует понимать как повеление «пусть (такие) женятся».


Кроме того, вряд ли бы апостол Павел, если бы речь шла о простом браке между женихом и невестой употребил конструкцию: «выдавать замуж свою девушку», ведь выдавать замуж-то её при таком понимании нужно не за чужого человека, а за себя! Нет никаких резонов так усложнять конструкцию, используя столь витиеватый стиль. Гораздо проще и естественней было бы сказать: «жениться на своей девушке».4. Речь идёт о девственнике или девственнице, который/которая решает жениться/выходить замуж или нет.


Выражение «выдавать замуж свою девицу» — это эвфемизм, обозначающий лишение девственности после вступления в брак. Поэтому ап. Павел использует образные выражения. «Почитать неприличным для своей девы, чтобы она перезрела» — стыдиться, что неженат/незамужем в довольно зрелом возрасте. «Блюсти свою деву» — сохранять свою девственность. «Выдавать свою деву замуж» — лишиться девственности, вступив в брак.


Эта точка зрения довольно редка. Однако такое толкование грамматически вполне возможно. Оно встречается по крайней мере в двух переводах:


Если же кто считает, что поступает неприлично по отношению к девственнице своей (если прошла свежесть молодости ее, и так должно быть), то как хочет, пусть поступает, не грешит: пусть женятся. Кто же стал непоколебимым в сердце, не имея нужды, но власть имеет над собственной волей и так рассудил в сердце своем соблюдать свою девственность, тот одобрительно поступает. Так что и выдающий замуж девственницу хорошо поступает; а не выдающий замуж лучше поступает.


Виктор Журомский. Украинское общество благодати.


Если кто-то считает, что девственность ему больше не нужна, что он давно созрел и потому уже должно наступить другое, то пусть поступает, как хочет. Вступив в брак, он не согрешит. Но кто в своем сердце завоевал твердость и силу и никакое принуждение над ним больше не властно, ибо он стал господином своей воли, тот поступит правильно, если в своем сердце решит сохранить себя девственным. Итак, верно поступает решающий в пользу брака, но кто решает иначе, поступает еще вернее.


Эмиль Бокк. Перевод с немецкого перевода.


Хотя мы не можем согласиться с эзотерическим богословием Эмиля Бокка, здесь нас интересуют не столько воззрения переводчика или его выводы, но принципиальная возможность такого прочтения текста…Выбранное решение вопроса.


Признавая за точками зрения №№1 и 3 некоторые достоинства, и не исключая их правоты (ибо, как было уже сказано, вопрос непринципиальный), мы всё же придерживаемся четвёртой точки зрения. Вот какими герменевтическими принципами мы руководствовались при выборе.


Принцип исторической преемственности.


Как мы уже отметили выше, данная точка зрения довольна редка. Но это, если говорить о толкователях современных. Отцы Церкви же совершенно ничего не пишут о загадочных родителях, властных над своим желанием, и потому держащих дочерей-девственниц под замком… Отцы рассуждают просто о девственности человека и о принятии им соответствующих решений. Судите сами:


Поскольку выше отдается дань мысли о девстве соблюдаемом и продолжаемом, так что в сравнении их браки чуть ли не бесполезными и отвергаемыми покажутся, то теперь, чтобы не показаться противником их брака, Павел указывает, что дева, выйдя замуж, не согрешит, но возьмется за труднейшую работу, которая не имеет награды перед Богом, но не имеет и наказания. Сам же он хочет, чтобы христиане во всем были лучшими. Если, следовательно, она желает замуж и уже созрела для того, то лучше тому и быть, чтобы согласно разрешению закона открыто вступила в честный брак, нежели скрытно делала это к стыду своему.


Амвросиаст, На Послания к Коринфянам


Амвросиаст не пишет о мужчине-девственнике, но не пишет и о родителях или обручённых. Кажется, что мужской род прилагательных и причастий Амвросиаст почитает обычным для обозначения девичих реалий (проявление маскулинности мышления в древних языках). Так Амвросиаст говорит о «созревшей» деве, желающей замуж, явно указывая на фразы из 36 стиха: «υπέρακμος» (перезрелый) и «ο θέλει» (которое желает).


Далее Амвросиаст продолжает:


А не выдающий поступает лучше. Лучше поступает, поскольку и перед Богом достоинство в том стяжает, и от забот века освобождается.


Амвросиаст, На Послания к Коринфянам


Если бы речь шла об отцах, то отец никак не мог освободится от забот века, если бы не пустил дочку замуж.


Амвросий Медиоланский также ничего не пишет о родителях, но пишет о браке, решение о котором принимает сама дева, ибо она стяжает наследие Царства (а не её отец или жених):


Одна связана узами брака, другая свободна; одна под законом, другая под благодатью. Брак хорош, потому что через него найден способ продолжения человечества, но девство лучше, потому что через него стяжается наследие Царства Небесного и небесные награды.


Амвросий Медиоланский, Послания.


Abbott-Smith также указывает, что нашего толкования придерживаются Hans Leitzmann, A.S. Peake и D. Smith.Принцип грамматики, лексического анализа, литературного контекста и авторского замысла.


В греческой культуре не было слова, обозначающего мужчину-девственника. А в вокабулярии ап. Павла не встречается классическое греческое слово «девственность» (κόρευμα). Надо сказать, что это греческое слово использовал только Эврипид в 5 веке до Р.Х., а в Библии это слово совершенно не встречается. Для обозначения абстрактного понятия «девственность» Павел использует слово παρΘένος — девственница (в 1 Кор. 7:25). Лука использует для этого однокоренное слово παρΘενία (Лук. 2:36)


Также слово παρΘένος использовалось в абстрактном значении «девственность» в Септуагинте Втор. 22:15. Оно явно относится к мужчинам-девственникам в Откр. 14:4.


Всё это убеждает нас в том, что использование образного выражения в исследуемых стихах вполне правомочно.


К тому же в разбираемых нами стихах Павел использует два глагола «жениться» (γαμέω) и «выдавать замуж» (γαμίσκω). Если бы речь шла только о выдаче замуж дочери (как говорят сторонники 1-й точки зрения), то невозможно было бы употребление глагола γαμέω (жениться). А если бы речь шла только о женитьбе (как говорят сторонники 3-й точки зрения), то невозможно было бы употребление глагола γαμίσκω. Ведь не говорят же ни по-русски, ни по-гречески: «Я выдаю свою невесту замуж за себя».


Третья точка зрения несостоятельна ещё и потому, что выражение την εαυτοũ παρθένον — «его девица» встречается во всех трёх стихах, следовательно речь во всех трёх стихах идёт об одной и той же личности. Но в 27 стихе подчёркивается, что область принятия решения — собственное сердце, власть подразумевается над собственной волей, а следовательно, соблюдать свою деву — решение личное, относящееся к собственной личности. В противном случае получится, что ап. Павел к девушкам относился, как к бездушному и бесстрастному «инструменту» для удовлетворения мужских сексуальных потребностей. Т.е. мужчина, если не может справиться со своими желаниями, пусть женится на девушке, а если может справиться, пусть не женится… Девушку в таком случае не спрашивают, её чувства, желания и способности к воздержанию совершенно не учитываются. Даже для патриархального общества того времени это перебор. И уж совсем немыслимо это для ап. Павла, который относился с равным уважением как к сексуальным потребностям мужчин, так и женщин см. стихи 3-9.


Во всей 7-й главе апостол Павел говорит о личном решении, которое принимает каждый верующий относительно своего брачного статуса. Последствия этого выбора каждый несёт самостоятельно. И совершенно невероятно, чтобы вдруг апостол заговорил о принятии решения за кого-то (за дочь или невесту). Такое предположение совершенно не вписывается в авторский замысел.


Вывод.


Решение о вступлении в брак или сохранении девственности надо принимать самостоятельно. Невозможно свалить это решение на родителей или других людей. Невозможно взять на себя право выносить подобные вердикты для своих детей. Каждый должен выбирать самостоятельно, как лучше послужить Богу. К этому решению принуждать нас не станет ни Бог, ни царь и ни герой… Но ответственность за последствия такого решения целиком ляжет на ваши плечи. Поэтому, подумайте хорошенько прежде чем вступать в брак. Нужно ли это Богу? Сможете ли вы в браке послужить Богу лучше, чем в девстве?


Семь раз подумай, один раз женись… ну, или не женись…


Главное — чтобы прославился Бог и дело Его не потерпело урона!

Tags: Трудные тексты Библии
Subscribe

 • Исчезнувшие профессии…

  Были такие профессии, которые исчезли… Некоторые из них совсем не жалко… А вот эти мне понравились… 1. Чтец газет на фабриках.…

 • Реквизиты Юрия Пожидаева…

  Я уточнил банковские реквизиты Юры Пожидаева. Если вы хотите помочь ему в  горе, то можно деньги перечислять сюда… Сбербанк России ОАО г.…

 • У моего друга умерла мама…

  Помнится, я писал про пастора Юрия Пожидаева… Мы собирали денег на поддержание его мамы… Я обещал держать вас в курсе……

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment